• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Općina Milna, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja

za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

 

Djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti su:

 

       SREDSTVO

MIKROLOKACIJA (opisno, kat.čest.)

KOLIČINA

ROK[1]

CIJENA

Brodica na motorni pogon

1. Uvala Vlaška – plato na zapadnoj obali (*432 k.o. Milna)

 

6

do max dužine 5m

1

300,00 kn

(po m dužnom)

Jedrilica, brodica na vesla

1. Uvala Vlaška – plato na zapadnoj obali (*432 k.o. Milna)

 

2

do dužine max 15m

1

200,00 kn

(po m dužnom)

Skuter

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

 

po plovilu

max 3 komada

1

5.000,00 kn

(po plovilu)

Dječji skuter (max 2kW)

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

Po komadu max 5 kom

1

2.500,00 kn

(po komadu)

Sredstvo za vuču s opremom[2]

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

po Kw

1

45,00 kn

(po kW)

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.

1.Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

2.Uvala Osibova

 

Po komadu

max 2 komada

1

450,00 kn

(po kom)

Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

Po komadu max 1 komada

1

25,00 kn

(po kom)

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m²;

1. Mjesna plaža bijaka – kod svjetionika (3731/1 k.o. Milna)

1

1

12.000,00 kn

(paušal)

Pripadajuća terasa objekta -  izraziti u m2

1. Riva Milna (ispred pizzerie Slika) (3100/1 k.o. Milna)

2. Riva Milna (ispred caffe bara Mille

    Naves) (3100/1 k.o. Milna)

3. Riva Milna (ispred caffe bara Fjaka) (3100/1 k.o. Milna)

4. Riva Bobovišće n/m (ispred caffe bara Dalmatino)  (1955 k.o. Bobovišća)

17

 

73

 

99

 

66

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

400,00 kn

(po m2)

 

Štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl)

 

 

1. Riva Milna 3100/1 k.o. Milna

2. Riva Milna (kažot) 3100/1 k.o. Milna

3. Riva Milna (nasuprot kisoka Tisak)

    3100/3 k.o. Milna

4. Riva Milna (žalo) 3100/1 k.o. Milna

5. Riva Milna (katamaranski pristan)

    3070/1 k.o. Milna

6. Riva Bobovišća n/m (sjevero-zapadna strana) (1955 k.o. Milna)

 

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

4.000,00 kn

(paušal)

Ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

1. Riva Milna (kažot) 3100/1 k.o. Milna

2. Riva Milna (žalo) 3100/1 k.o. Milna

3. Plato INA 1585/1 k.o. Milna

1

1

1

1

1

1

4.000,00 kn

(paušal)

Aqua park i drugi morski sadržaji

1. Uvala Osibova – istočna obala

2. Mjesna plaža Bijaka

1

1

1

1

8.000,00 kn

(paušal)

Zabavni sadržaji

1. Uvala Osibova – istočna obala

 

1

1

1.500,00 kn

(po kom)

Suncobrani i ležaljke

1. Plaža Bijaka (3731/1 k.o. Milna)

2. Plaža Bijaka (3731/1 k.o. Milna)

3. Uvala Osibova – istočna obala

4. Brdo – Hotel Milna

80

80

40

80

1

1

1

1

40,00 kn

(kom)

 

Naknadu za utrošenu vodu i struju plaća korisnik koncesijskog odobrenja.

Koncesijsko odobrenje daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Općine Milna na temelju

zahtjeva. Za mikrolokacije koncesijska odobrenja se daju za 2019. godinu.

Zahtjevu se prilaže:

1) dokaz o registraciji djelatnosti (izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra

udruge ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima),

2) opis sadržaja djelatnosti koja će se obavljati

Uz zahtjev za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine potrebno je priložiti za škrinju,

aparat za sladoled, palačinke i sl.:

- prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva.

3) dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o

pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

4) prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva (za djelatnosti koje se ne odnose na

ugostiteljstvo i trgovinu)

Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo više urednih zahtjeva, prednost ima zahtjev koji je zaprimljen ranije.

U razmatranje će se uzeti i oni zahtjevi predani prije objave ovog javnog poziva u tekućoj

kalendarskoj godini.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz ovog poziva podnosi

se za svaku mikrolokaciju posebno, neposredno ili poštom na adresu: Općina Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna

Zahtjevi se podnose najkasnije do dana 15. travnja 2019. godine.

 

 

 

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (»Službeni glasnik Općine Milna«, broj 5/14 i 6/15.), općinski načelnik Općine Milna, dana 28. ožujka 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zakup javnih površina 

 

 

 1. Pozivaju se fizičke i pravne koje raspolažu s poslovnim prostorom u Općini Milna, koji ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na podnošenje zahtjeva – ponuda za davanje u zakup javnih površina na području Općine Milna u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa – štekata.

 

 1. Javna površina ispred ugostiteljskih objekata ili u njihovoj blizini može se koristiti za postavu štekata i drugih predmeta ukoliko:

- ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

- ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine 1,50 m,

- ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

 

Osim stolova i stolica na javnoj površini na kojoj je dopušteno postavljanje štekata, može se

postaviti i druga slična oprema kao što su: klupe, suncobrani, cvjetne vaze, šankovi, coctail šankovi, pomoćni šankovi, stalci s izloženim cijenama, a sve sukladno kasnije zaključenom ugovoru.

Stalcima se ne smatraju podne reklame oblika slova A, koje nisu dopuštene unutar.

 

III. Ugovori o korištenju javne površine neće se zaključiti sa osobom koja je dužnik:

 1. dospjelih obveza prema Općini Milna s osnova zakupa javne površine iz ranijih razdoblja i
 2. dospjelih poreznih obveza u vezi zakupa javnih površina.

 

U slučaju da ugostiteljski objekt koji koristi javnu površinu prestane s radom bez da podmiri sve obveze po osnovi korištenja javne površine, javna površina se ne može dati u zakup u odnosu na isti poslovni prostor bez da se prethodno podmire sve obveze ranijeg korisnika istog poslovnog prostora po osnovi korištenja javne površine.

 

 1. Ugovori o zakupu javnih površina za postavljanje štekata se zaključuju na vrijeme od 12

(dvanaest) mjeseci.

 

 1. Javne površine za postavljanje štekata, podijeljene su u zone kako slijedi:

 

I ZONA obuhvaća naselja Milna sa svim izdvojenim građevinskim područjima;

II ZONA obuhvaća naselje Bobovišća na moru

III ZONA obuhvaća naselja Ložišća, Bobovišća i Podhume

 

 1. Visina zakupnine za postavljanje štekata po m² zauzete podne površine po zonama mjesečno iznosi:

Trajanje

I ZONA

II ZONA

III ZONA

ZAKUPNINA

12 mjeseci

120,00

100,00

50,00

Kuna godišnje po m2

VII. Zahtjev za davanje u zakup javne površine za postavljanje štekata podnosi se najkasnije  do 15. travnja 2019. godine, s tim da trajanje zakupa započinje najkasnije 1. travnja 2019. godine i traje 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 31.ožujka, 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu u prilogu ovog poziva.

Nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1., zahtjevi za zakup javne površine se

mogu podnositi nakon 15. listopada tekuće godine.

 

VIII. Za potrebe odvijanja, koncerata, priredbi, obilježavanja vjerskih svetkovina i drugih

manifestacija od značaja za Općinu Milna, zakupnici javne površine su dužni ukloniti sve naprave bez prava na naknadu.

 

 1. Ovaj poziv će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Milna i na oglasnoj ploči.

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), čl. 7. i 8.. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Milna („Službeni glasnik“ Općine Milna br. 06/18 – u daljnjem tekstu Pravilnik),  Općinski načelnik Općine Milna raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Milna

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

Stručni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati koji imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit mogu biti izabrani pod uvjetom da ga polože u roku jedne godine od prijma u službu.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad sukladno članku 26. Zakona.

Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14) na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje  ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona.

 

Kandidati su dužni podnijeti pisanu prijavu na natječaj. Prijavu su dužni vlastoručno potpisati. U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, presliku svjedodžbe, potvrda)
 5. dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku rješenja, ugovor o radu,
 6. rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 7. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)

 1. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 2. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave natječaja),
 3. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06 i 61/11).

 

Kandidati neka prilože certifikat u području javne nabave, ukoliko ga posjeduju.

 

Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Milna (www.opcinamilna.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Milna objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na natječaj u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ”Narodnim novinama”.

Prijave se podnose na adresu: Općina Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna, s obveznom naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  – ne otvaraj.“

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata u zakonskom roku koji za donošenje rješenja iznosi 60 dana od isteka roka za podnošenja prijava na natječaj.

 Općinski načelnik 

 Frane Lozić, v.r.

Javni natječaj NN 27/2019 (20.03.2019.)

Klasa:022-07/19-01/04

Urbroj:2104/03-01/1-19-1

Milna, 18. ožujka 2019. godine

 

Aktualne novosti

Javni poziv za koncesije na pomorskom dobru

28-03-2019 Oglasna ploča

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i...

Više

Javni poziv za zakup javnih površina

28-03-2019 Oglasna ploča

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (»Službeni glasnik Općine Milna«, broj 5/14 i 6/15.), općinski načelnik Općine Milna, dana 28. ožujka 2019. godine, objavljuje   JAVNI POZIV za zakup javnih površina      Pozivaju se fizičke i pravne koje raspolažu s poslovnim prostorom u Općini...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

Dana 16. veljače 2019. godine općinski načelnik uputio je slijedeće predmete za koje je tražio da se uvrste u dnevni...

Proračun, natječaji i javna nabava

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu Poštovani stanovnici, predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...

Informacija o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna

U privitku možete preuzeti Informaciju o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna