• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (»Službeni glasnik Općine Milna«, broj 5/14 i 6/15.), općinski načelnik Općine Milna, dana 28. ožujka 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zakup javnih površina 

 

 

 1. Pozivaju se fizičke i pravne koje raspolažu s poslovnim prostorom u Općini Milna, koji ispunjava minimalne uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, na podnošenje zahtjeva – ponuda za davanje u zakup javnih površina na području Općine Milna u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa – štekata.

 

 1. Javna površina ispred ugostiteljskih objekata ili u njihovoj blizini može se koristiti za postavu štekata i drugih predmeta ukoliko:

- ne ometa ulazak u drugi poslovni ili stambeni prostor,

- ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine 1,50 m,

- ne zaklanja izlog drugoga poslovnog prostora,

 

Osim stolova i stolica na javnoj površini na kojoj je dopušteno postavljanje štekata, može se

postaviti i druga slična oprema kao što su: klupe, suncobrani, cvjetne vaze, šankovi, coctail šankovi, pomoćni šankovi, stalci s izloženim cijenama, a sve sukladno kasnije zaključenom ugovoru.

Stalcima se ne smatraju podne reklame oblika slova A, koje nisu dopuštene unutar.

 

III. Ugovori o korištenju javne površine neće se zaključiti sa osobom koja je dužnik:

 1. dospjelih obveza prema Općini Milna s osnova zakupa javne površine iz ranijih razdoblja i
 2. dospjelih poreznih obveza u vezi zakupa javnih površina.

 

U slučaju da ugostiteljski objekt koji koristi javnu površinu prestane s radom bez da podmiri sve obveze po osnovi korištenja javne površine, javna površina se ne može dati u zakup u odnosu na isti poslovni prostor bez da se prethodno podmire sve obveze ranijeg korisnika istog poslovnog prostora po osnovi korištenja javne površine.

 

 1. Ugovori o zakupu javnih površina za postavljanje štekata se zaključuju na vrijeme od 12

(dvanaest) mjeseci.

 

 1. Javne površine za postavljanje štekata, podijeljene su u zone kako slijedi:

 

I ZONA obuhvaća naselja Milna sa svim izdvojenim građevinskim područjima;

II ZONA obuhvaća naselje Bobovišća na moru

III ZONA obuhvaća naselja Ložišća, Bobovišća i Podhume

 

 1. Visina zakupnine za postavljanje štekata po m² zauzete podne površine po zonama mjesečno iznosi:

Trajanje

I ZONA

II ZONA

III ZONA

ZAKUPNINA

12 mjeseci

120,00

100,00

50,00

Kuna godišnje po m2

VII. Zahtjev za davanje u zakup javne površine za postavljanje štekata podnosi se najkasnije  do 15. travnja 2019. godine, s tim da trajanje zakupa započinje najkasnije 1. travnja 2019. godine i traje 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do 31.ožujka, 2020. godine.

Zahtjev se podnosi na obrascu u prilogu ovog poziva.

Nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1., zahtjevi za zakup javne površine se

mogu podnositi nakon 15. listopada tekuće godine.

 

VIII. Za potrebe odvijanja, koncerata, priredbi, obilježavanja vjerskih svetkovina i drugih

manifestacija od značaja za Općinu Milna, zakupnici javne površine su dužni ukloniti sve naprave bez prava na naknadu.

 

 1. Ovaj poziv će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Milna i na oglasnoj ploči.

Aktualne novosti

Javni natječaj - stipendije za 2019./2020. godinu

18-09-2019 Oglasna ploča

Pozivom na članak 18. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 3/11), Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za ostvarivanje prava na isplatu novčanih potpora studentima i srednjoškolskim učenicima  s prebivalištem u naseljima Općine Milna za 2019./2020. godinu

Više

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2020. godinu

18-09-2019 Oglasna ploča

Jedinstveni upravni odjel Općine Milna poziva proračunske korisnike za predlaganje financijskih planova javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Milna za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje financijskog plana sa programima je do 15. listopada. Prijavnicu...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

Dana 16. veljače 2019. godine općinski načelnik uputio je slijedeće predmete za koje je tražio da se uvrste u dnevni...

Proračun, natječaji i javna nabava

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu Poštovani stanovnici, predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...