• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom doprinosu

                Općina Milna provodi Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za donošenje nove Odluke o komunalnom doprinosu temeljem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.

                Prijedlogom nove Odluke o komunalnom doprinosu definirane su opće odredbe, zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinične vrijednosti, način i rokovi plaćanja, djelomična i potpuna oslobađanja od plaćanja, rješenja o komunalnom doprinosu s definiranim izmjenama ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu, poništenju ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu kao i uračunavanje plaćenog dijela komunalnog doprinosa.

                Javno savjetovanje provesti će se u razdoblju od 28. svibnja 2019. do 5. lipnja 2019.g

 

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Milna, Sridnja kala 1, 21405 Milna  ili putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

 

 

Aktualne novosti

Strategija razvoja Općine Milna za razdoblje 2014. - 2020. godine

29-07-2019 Oglasna ploča

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članka 28. Statuta Općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna...

Više

Obavijest - obustava električne energije 02.07.2019.g.

01-07-2019 Oglasna ploča

OBAVIJEST    Poštovani građani naselja Milna, obavještavamo Vas da dana 02.07.19. bit će obustavljena isporuka električne energije u mjestu Milna, i to:   ULICE:  Riva, Gornja kala, Sridnja kala, Trg Ivana Bonačić-Sarga, Iza Crivke, Brižak.     U vremenu od 09:00 do 11:00 zbog radova na zračnoj mreži 0.4KV.   Zahvaljujemo...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

Dana 16. veljače 2019. godine općinski načelnik uputio je slijedeće predmete za koje je tražio da se uvrste u dnevni...

Proračun, natječaji i javna nabava

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Proračun Općine Milna za 2019. godinu

Proračun za građane za 2019. godinu Poštovani stanovnici, predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji...

Prostorni planovi

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...

Informacija o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna

U privitku možete preuzeti Informaciju o provedbi postupka strateške procjene T2 Milna