• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

OBAVIJEST KORISNICIMA I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Komunalno društvo Meštralun d.o.o.,OBAVIJEŠTAVA sve korisnike grobnih mjesta na mjesnim grobljima Milna, Ložišća i Bobovišća da je pokrenut postupak postupak upisa u  grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja na području Općine  Milna.

Kako bi korisnika upisali u grobni očevidnik i izdali rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme potrebno je dokazati da isti ostvaruje pravo na korištenje predmetnog grobnog mjesta ( ugovor o izgradnji grobnice, rješenje o nasljeđivanju iza smrti korisnika grobnog mjesta, ugovorom o kupnji grobnog mjesta, potvrdom o kupnji grobnog mjesta ili nekim drugim ekvivalentnim dokumentom ).

Za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba POZIVAJU se korisnici grobnih mjesta da  dostave sljedeće podatke :

- preslik osobne iskaznice korisnika, OIB, kontakt podatke ( broj telefona)

- podatke o ukopanim osobama u predmetno grobno mjesto ( godinu rođenja i smrti)

 

Na položajnom planu groblja utvrdit će se točna lokacija predmetnog grobnog mjesta.

Zbog sastavljanja grobnog očevidnika, registra umrlih osoba te izdavanja rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, Uprava groblja savjetuje svim korisnicima da reguliraju svoje obveze kako bi stekli prava sukladno Zakonu o grobljima.

Sve podatke dostaviti na adresu Komunalno društvo Meštralun d.o.o. , Sridnja  kala 1, 21405  Milna, na e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. do 01. rujna 2020. godine.

 Za sve informacije vezano za groblja kontaktirajte nas na brojeve : 095-627-2272      ili  099-272-9406.

Milna, 22. svibnja 2020.

 

 

Aktualne novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za koncesijsko odobrenje

29-06-2020 Oglasna ploča

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13 i...

Više

Javni poziv za zakup javnih površina

29-06-2020 Oglasna ploča

Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Općine Milna” broj 2/20 ), Općinski načelnik Općine Milna, dana 29. lipnja 2020. godine, objavljuje JAVNI POZIV za zakup javnih površina     JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA    

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...