• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Objavljujemo popis kandidata i literature za pisano testiranje za oglas za administrativnog tajnika/cu, koje će se održati dana 04. kolovoza 2020.  u 09:00 sati.

KANDIDATI:

1. Ivona Džimbeg

2. Katija Opačak

3. Tea Marinović

4. Anđela Poljak

5. Džuna Vujisić

6. Daria Fadić

Ostali nisu dostavili pravovaljanu dokumentaciju.

 

LITERATURA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19

2. Uredba o uredskom poslovanju

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/0861/1104/18112/19

Aktualne novosti

Obavijest - oglas za prijem službenika u službu na određeno vrijeme za administrativnog tajnika/cu

29-07-2020 Oglasna ploča

Objavljujemo popis kandidata i literature za pisano testiranje za oglas za administrativnog tajnika/cu, koje će se održati dana 04. kolovoza 2020.  u 09:00 sati. KANDIDATI: 1. Ivona Džimbeg 2. Katija Opačak 3. Tea Marinović 4. Anđela Poljak 5. Džuna Vujisić 6. Daria Fadić Ostali nisu dostavili pravovaljanu dokumentaciju.   LITERATURA: 1. Zakon o...

Više

Oglas - administrativni tajnik/ca

15-07-2020 Oglasna ploča

Na temelju članka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) (dalje u tekstu: Zakon), članka 7 st. 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog...

Više

Prijava za komunalnog redara

Sjednice, javne rasprave i uvidi

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12...

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine...

Proračun, natječaji i javna nabava

Jednostavna nabava radova za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Milna

Temeljem članka 58. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 6/10 i 4/14), članka 4. Odluke o određivanju komunalnih...

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Dječji vrtić Milna   Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika - Općina Milna

Prostorni planovi

Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

Na temelju članka 110. i 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i članka 28. Statuta Općine Milna...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja I. IDPPUO Milna na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 5. i 29. Uredbe o...