• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
  • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Članka 30. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14), sazivam

 dvadesetprvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna 19. prosinca 2018. godine (srijeda) u 17.00 sati u općinskoj vijećnici

 

 

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća

 

Pozivamo Vas na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 12. rujna 2018. godine.

Pozivamo vas na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna koja će se održati 09. srpnja 2018. godine.