u privitku možete preuzeti Zapisnik sa 22. sjednice općinskog Vijeća održane 15. ožujka 2019. godine

Temeljem Članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Članka 30. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 6/10 i 4/14), sazivam

 dvadesetsedmu sjednicu Općinskog vijeća Općine Milna 30. rujna 2019. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati u općinskoj vijećnici sa slijedećim dnevnim redom:

 

 

 

 

U prilogu možete preuzeti verificirani zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Milna održane 19. prosinca 2018. godine u općinskoj vijećnici Općine Milna