Odluka o objavi javnog nadmetanja za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 74. Statuta Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna - pročišćeni tekst" broj 6/10 i 4/14) i članka 2. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ("Službeni glasnik Općine Milna" broj 01/07), Načelniik Općine Milna donio je Odluku o objavi javnog nadmetanja za povjeravanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Milna.

Ugovor s izabranim ponuditeljem sklapa se na vrijeme od 4 godine. Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i utroška električne energije.

Rok za predaju ponuda je 15-ti dan od dana objave javnog najtječaja u dnevnom tisku Slobodne Dalmacije, odnosno do 20. studenog 2014. godine.

Odluku o objavi javnog natječaja i dokumentaciji za javni natječaj možete preuzeti u privitku obavijesti.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave u predmetu - Usluga: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice naselja Milne-Južni dio

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu radova usluga: Izrada idejnog projekta prometne obilaznice Milna-južni dio.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave u predmetu - Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Ložišća

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu nabave radova: Uređenje nerazvrstane prometnice Ložišća, Ev. broj:E-BN-2/14.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave u predmetu - Radovi: Uređenje nerazvrstane prometnice Rudunica-Milna

Pristupa se početku i provedbi postupka bagatelne nabave radova u predmetu nabave radova: Uređenje nerazvrstane prometnice Rudunica-Milna, Ev. broj E-BN-1/14.