• Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić
 • Autor fotografije: Hrvoje Gabrić

Temeljem Članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01) te Članka 7.a Odluke o osnivanju Centra za kulturu Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 12/12), Natječajno povjerenstvo raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Milna moraju imati visoku stručnu spremu i odlikovati se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja/podnositeljice (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kandidatkinje obvezni su priložiti:

 • dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada i radnog iskustva, osobito na poslovima organizacije,
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu (preslika radne knjižice i/ili ostale potvrde o radnom iskustvu),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice),
 • uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • prijedlog programa rada te osobno viđenje organizacije i poslovanja Centra za kulturu Milna za naredno četvorogodišnje razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku ne duljem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu natječaja, dostavljaju se poštom, bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu: Centar za kulturu Milna, Sridnja kala 3, 21405 Milna, s naznakom "Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice".

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (Natjecaj-CZK-Milna.pdf)Javni natječaj