Obzirom na izuzetno velik broj potencijalnih podnositelja (oko 10.000 važećih odobrenja za mali ribolov) i dosadašnju dinamiku predaje Zahtjeva, donesena je odluka o produženju roka za podnošenje Zahtjeva za povlasticu za mali obalni ribolov do 6. ožujka 2015. godine. Link: http://www.otocnisabor.hr/novost/52/produljenje-roka-za-predaju-zahtjeva-za-povlasticu-za-mali-obalni-ribolov-do-6-o%C5%BEujka-2015-godine