Filter
 • Rješenje o imenovanju savjetnice

  Općinska načelnica, dana 5. lipnja 2015. godine donosi rješenje o imenovanju savjetnice općinske načelnice u postupku izrade i donošenja prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna.

  Ovim Rješenjem imenuje se Ivana Bakotić, iz Splita, za savjetnicu načelnici Općine Milna u postupku izrade i donošenja

  ...
 • Očitovanje na ponudu na pravo prvookupa

  Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici,održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donijelo je zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvookupa kulturnog dobra, čestice zgrade 86., 87., k.o. Milna, čestice zemljišta 2188/1, 2193,2195,2196/1 i 2196/2 k.o. Milna.

  Povodom ponude u iznosu od 108.000,00 Eura u

  ...
 • Odluka o obavljanju auto taksi prijevoza

  Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donijelo je odluku o obavljanju auto taksi prijevoza osoba na području Općine Milna.

  Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i s područja Općine Milna imaju autotaksi prijevoznici sa sjedištem/prebivalištem na području Općine

  ...
 • Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

  Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. g. donijelo je odluku o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu.

  Za predsjednika Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu izabrana je Deni Restović. Za članove Odbora izabrani su:

  1.

  ...
 • Odbor za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu prirodnog okoliša

  Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. g. donijelo je odluku o izboru Odbora za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu prirodnog okoliša.

  Za predsjednika Odbora za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu i prirodnog okoliša izabran je Zoran Buzolić. Za članove Odbora izabrani su:

  ...
 • Odbor za nautiku, pomorstvo i zaštitu obale

  Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. g. donijelo je odluku o izboru Odbora za nautiku, pomorstvo i zaštitu obale.

  Za predsjednika Odbora za nautiku, pomorstvo i zaštitu obale izabran je Stipe Martinić. Za članove Odbora izabrani su:

  1. Siniša Poklepović...

 • Rješenje i imenovanje mrtvozornika

  Općinsko vijeće Općine Milna na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donijelo je rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika u Općini Milna.

  Predlaže se pok. dr. Nadu Džopalić-Cvjetanović, dr. med. iz Milne, razrješiti od dužnosti mrtvozornika za Općinu Milna, kojega je obnašala na temelju Odluke Općinskog

  ...
 • Odluka o pribavljanju ploča s imenima

  Općinsko vijeće Općine Milna, na 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donosi odluku o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, pločica s imenima ulica i brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja.

  Ploče s imenima naselja, ulica i trgova te pločice s imenima ulica i brojevima zgrada

  ...
 • Izmjena odluke o porezima

  Općinsko vijeće Općine Milna na svojoj 4. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine, donosi izmjene odluke o porezima općine Milna (Službeni glasnik Općine Milna br. 8/14).

  Mijenja se članak 4. Odluke o porezima Općine Milna ("Službeni glasnik Općine Milna" br. 8/14) i isti sada glasi "navedena Odluka stupa na snagu

  ...
 • Radno vrijeme jedinstvenog upravnog odjela

  Radno vrijeme jedinstvenog upravnog odjela za rad sa strankama raspoređuje se tako da:

  Od ponedjeljka do petka, rad sa strankama započinje u 8.30 sati,a završava u 12.00 sati.
  Radno vrijeme pisarnice (prijem akata i drugo) je svaki dan od 7.30 sati do 15.30 sati (osim vremena određenog za odmor u tijeku rada).

  ...